Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach
Nowości w ofercie
Wn?trze „S?odkiej” nadal wype?nia aromatyczny zapach wanilii i sernika. Lecz w ?yciu Jagody nadchodz? zmiany, które wp?yn? na atmosfer? jej ukochanej cukierni… K?opoty finansowe i przed?u?aj...
36.90 zł
Marta ca?e ?ycie po?wi?ci?a rodzinie. Gdy po wielu latach odchodzi od m??a, dla którego liczy si? tylko alkohol, musi pouk?ada? je na nowo i sama zadba? o przysz?o?? nastoletniej córki. Kolejne rand...
36.90 zł
Bestsellerowi autorzy i niezwyk?e ?wiaty. Poznaj serie „?wiat Verity” i „The Call”! Gwarantujemy zarwane noce... Zestaw niezb?dny dla fanów potworów, demonów i niebezpiecznych przygód!...
79.00 zł
Natasza mia?a wszystko: kochaj?cego m??a, pi?kny dom, spektakularn? karier? i w?asn? agencj? reklamow?. ?ycie Nataszy wielu osobom mog?oby wyda? si? perfekcyjne i takie w?a?nie by?o… Do czasu. "J...
59.00 zł
Bestsellerowe powie?ci dla m?odych doros?ych: Pakiet Geekerella, K?amczucha, Król Kier Najlepsze ksi??ki dla nastolatków wybrane przez czytelników We need YA! Ró?ne gatunki, nowe ?wiaty, niebez...
69.00 zł
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie… Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetch...
14.90 zł
Magdalena po latach wraca do rodzinnego domu, ?eby pogodzi? si? z najwa?niejsz? osob? jej dzieci?stwa – charyzmatycznym i apodyktycznym dziadkiem. Ludwikowi zale?y na tym, by ukochana wnuczka z nim...
14.90 zł
Weronika wie, ?e przesz?o?ci nie da si? wymaza? z pami?ci, ale mo?na na nowo u?o?y? popl?tane losy. Przeznaczenie kieruje j? do Jagodna, gdzie zaczyna prowadzi? warsztaty z tkactwa i zaprzyja?nia...
34.90 zł
Te?ciowa Oli odkry?a na stare lata now? pasj? – wró?biarstwo. Którego? dnia stawia karty swojemu synowi. Niestety, przysz?o?? jawi si? w czarnych barwach. Za rad? kart (i mamusi), m?? Oli odch...
39.90 zł
Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia post?powanie w sprawach cywiln...
169.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 1.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 644, poz. 1099, poz. 1636), 7.9.2019 r. (...
39.00 zł
Skrypt "Wst?p do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocz?? studiów prawniczych. Dzi?ki niemu zrozumiesz: poj?cie prawa, role i miejsce prawa w ?yci...
59.00 zł
Stan prawny: 16 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Ksi??ka zawiera: Tekst us...
14.90 zł
Kolejne ju?, 12. wydanie ciesz?cego si? du?? popularno?ci? Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz...
329.00 zł
Podr?cznik „Prawo mi?dzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa mi?dzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków mi?dzynarodowych. Zawiera tak?e przyk?ady w...
99.00 zł
Publikacja zawiera kompleksow? analiz? przepisów reguluj?cych przebieg post?powania cywilnego, z uwzgl?dnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji wprowadzonej ustaw? z dnia 4 lipca...
65.00 zł
Ksi??ka w pog??biony sposób prezentuje ca?o?? problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzgl?dniaj?ce dorobek doktryny, orzecznictwo, zawieraj?ce elementy prawnopo...
99.00 zł
Stan prawny: 12 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), 1.11.2019 r. (Dz.U. z 2018 r....
12.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r...
14.90 zł
Stan prawny: 11 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 5.10.2019 r., 5.12.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). Ksi??ka zawie...
24.90 zł
Stan prawny: 10 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm., Dz.U. z 2019 r. poz. 1655 Ksi?...
12.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego....
29.90 zł
Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji ksi?gowej zachodz?cej w publicznych jednostkach o?wiatowych, z uwzgl?dnieniem specyficznych zdarze? jakie wyst?puj? w tych jednostkach,...
149.00 zł
W podr?czniku ,,Prawo cywilne - cz??? ogólna" zosta?y opisane instytucje uregulowane w pierwszej Ksi?dze Kodeksu cywilnego. W publikacji omówiono zagadnienia dotycz?ce m.in.: ?ród?a p...
59.00 zł
Opracowanie sk?ada si? z trzech cz??ci: testów, odpowiedzi do testów oraz kazusów. Przygotowanie do aplikacji prawniczych. Testy i kazusy. Tom I obejmuje tematyk?: prawa konstytucyjnego (...
129.00 zł
Tom I. Komentarz do art. 1–205 KPC zawiera szczegó?owe omówienie przepisów dotycz?cych zagadnie? ogólnych dla wszystkich rodzajów post?powa? oraz post?powania procesowego, tj.: s?du, prokurator...
329.00 zł
Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzgl?dnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw....
349.00 zł
Stan prawny: 16 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?u, który wchodzi w ?ycie: 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 912 i poz. 1495). Ksi??ka zawiera:...
14.90 zł
Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi?zku z zapobieganiem i zwalczaniem przest?pczo?ci. Jego tre?? skoncentrowana jest n...
169.00 zł
?ledcza, jakiej nie znajdziecie na kartach innych krymina?ów! Dominika otrzymuje zlecenie wyjazdu do Lyonu w celu skopiowania jednego z obrazów. Po sko?czonej pracy obraz znika, a kopistka ni...
14.90 zł
Gdy cichn? weselne dzwony, nadchodzi proza ?ycia Monika nie wierzy w?asnemu szcz??ciu. Wystawny ?lub, którego zazdro?ci jej ca?a wie?, bogaty i przystojny m?? oraz wspania?e ?ycie w okaza?ej w...
14.90 zł
Komentarz praktyczny omawiaj?cy ca?o?ciowo problematyk? zwi?zan? z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w post?powaniu cywilnym oraz post?powaniu karnym. W 5. wydaniu, zaktualizowano i uzupe?niono ko...
149.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spó?ki akcyjnej i g?osowania elektronicznego, jak równie? zmian...
29.90 zł
W komentarzu uwzgl?dniono najnowsze zmiany wprowadzone do polskiej ustawy o ochronie danych osobowych wprowadzone ustaw? dostosowuj?c? z 21 lutego 2019 r., które wesz?y w ?ycie 4 maja 2019 roku....
269.00 zł
Stan prawny: 14 sierpnia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. p...
34.90 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043), 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
9.90 zł
85 szczegó?owo opracowanych kazusów dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany aktów prawnych, w tym przepisy nowelizuj?ce KPC wprowadzone ustaw? z 4.7.20...
99.00 zł
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r. – zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495). Ksi??ka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny Indeks rzecz...
9.90 zł
Stan prawny: 12 sierpnia 2019 r. Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie: 21.8.2019 r. (DzU. z 2019 r. poz.1469), 7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz...
17.90 zł
tan prawny: 1 sierpnia 2019 r. Publikacja zawiera: Konstytucj? Rzeczypospolitej Polskiej - wyci?g, Ustaw? o dzia?alno?ci leczniczej - wyci?g, Ustaw? o prawach pacjenta i Rzeczniku...
49.00 zł