Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Przyjació?ki /POCKET/
Autorzy: Agata Przyby?ek
Wydawnictwo: Czwarta Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381681
Stron: 331
Kod ksi: CZWA-0409/2
Cena:
14.90 zł
Opis książki
Dwa stoj?ce na granicy rozpadu zwi?zki i dwie ró?ne historie. Podczas gdy jedni musz? walczy? o mi?o??, inni niszcz? j? na w?asne ?yczenie…

Dzi?ki s?u?bowemu wyjazdowi Mi?ka wreszcie mo?e odetchn?? od zwyk?ej, szarej codzienno?ci. I od zwi?zku, w którym jest szcz??liwa… przynajmniej tak jej si? wydaje. Kiedy spotyka na swojej drodze innego m??czyzn?, zaczyna w?tpi?, czy to, co mia?a do tej pory, rzeczywi?cie by?o spe?nieniem jej marze?.

Czy b?dzie mog?a liczy? na wsparcie i dobr? rad? przyjació?ki? W ?yciu Ani równie? nie uk?ada si? najlepiej. Z powodu dramatycznych wydarze? z udzia?em jej m??a, oboje oddalaj? si? od siebie, a Ania nie ma ju? si?, by walczy? o rodzin?. Bez ukochanego nie potrafi jednak cieszy? si? ka?dym dniem.