Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

KP Kodeks pracy oraz ustawy towarzysz?ce wyd.9
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381588515
Stron: 717
Kod ksi: BEKW-3013/9*
Cena:
39.00 zł
Opis książki
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r.

Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie:

1.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 644, poz. 1099, poz. 1636),
7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043, poz. 1160),
15.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 492),
1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180, poz. 1495, poz. 1564).

Publikacja zawiera:

Kodeks pracy oraz przepisy wprowadzaj?ce,
Ustaw? o minimalnym wynagrodzeniu za prac?,
Ustaw? o dniach wolnych od pracy,
Ustaw? o organizacjach pracodawców,
Ustaw? o zwi?zkach zawodowych,
Ustaw? o rozwi?zywaniu sporów zbiorowych,
Ustaw? o szczególnych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz?cych pracowników,
Ustaw? o ubezpieczeniu spo?ecznym z tytu?u wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
Ustaw? o zaopatrzeniu z tytu?u wypadków lub chorób zawodowych powsta?ych w szczególnych okoliczno?ciach,
Ustaw? o ochronie roszcze? pracowniczych w razie niewyp?acalno?ci pracodawcy,
Ustaw? o zak?adowym funduszu ?wiadcze? socjalnych,
Ustaw? o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego sta?u pracy,
Ustaw? o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
Ustaw? o czasie pracy kierowców,
Ustaw? o wynagradzaniu osób kieruj?cych niektórymi podmiotami prawnymi,
Ustaw? o kszta?towaniu wynagrodze? w pa?stwowej sferze bud?etowej oraz o zmianie niektórych ustaw,
Ustaw? o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery bud?etowej,
Ustaw? o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Ustaw? o uczestnictwie pracowników w spó?ce powsta?ej w wyniku transgranicznego po??czenia si? spó?ek,
Ustaw? o szczególnych rozwi?zaniach zwi?zanych z ochron? miejsc pracy,
Ustaw? o Pa?stwowej Inspekcji Pracy,
Ustaw? o cudzoziemcach,
oraz 31 rozporz?dze?.