Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo gospodarcze publiczne w pigu?ce
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381588904
Stron: 323
Kod ksi: BEKW-6609/5*
Cena:
29.90 zł
Opis książki
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego.

Opracowanie zosta?o podzielone na 3 dzia?y, w których znajdziesz 12 cz??ci omawiaj?cych m.in:

Zasady podejmowania i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej,
Spó?dzielnie, stowarzyszenia i fundacje,
Przedsi?biorstwa pa?stwowe,
Prawa konkurencji,
Pomoc publiczn?,
Prawa zamówie? publicznych,
Partnerstwa publiczno - prywatne,
Prawo energetyczne,
Prawo pocztowe,
Prawo telekomunikacyjne,
Prawo transportowe.

Na ko?cu ka?dej z cz??ci znajduje test wraz z odpowiedziami, dzi?ki któremu mo?esz sprawdzi? poziom zdobytej wiedzy.