Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks post?powania cywilnego Komentarz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszy?ska, Andrzej Zieli?ski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381286633
Stron: 2068
Kod ksi: BEKW-1503/10*
Cena:
349.00 zł
Opis książki
Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPC z uwzgl?dnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw. Zobacz, jak wiele si? zmienia. Sprawd? szczegó?ow? tabel? >

Reforma KPC usprawnia post?powanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez s?dy cywilne – st?d wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy s?du oraz na?o?enia na strony – w tym pe?nomocników procesowych – nowych obowi?zków.

G?ówne zalety publikacji:

jednotomowy komentarz do ca?ego KPC licz?cy ponad 2200 stron,
zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowi?zuj?ce przepisy KPC zestawione zosta?y z przepisami zmienionymi,
stanowi niezb?dn? pomoc dla pe?nomocników procesowych i stron post?powania w sprawach cywilnych,
omawia nowe obowi?zki na?o?one na pe?nomocników procesowych,
wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPC w praktyce,
wieloletnie do?wiadczenie Autorów ??cz?cych prac? naukow? z praktyk? zawodow?, pozwala na omówienie zagadnie? z uwzgl?dnieniem potrzeb praktyki.