Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo handlowe w pigu?ce
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381588584
Stron: 473
Kod ksi: BEKW-6612/5*
Cena:
29.90 zł
Opis książki
Stan prawny: 1 wrze?nia 2019 r.

Opracowanie uwzgl?dnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spó?ki akcyjnej i g?osowania elektronicznego, jak równie? zmiany w KRS w zakresie formularzy urz?dowych.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W ksi??ce zosta?y zawarte najwa?niejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego.

Opracowanie zosta?o podzielone na 3 dzia?y, w których znajdziesz 25 cz??ci omawiaj?cych m.in:

Ogóln? charakterystyk? spó?ek osobowych i kapita?owych,
Spó?k? partnersk?,
Spó?k? jawn?,
Spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci?,
Spó?k? komandytow?,
Spó?k? komandytowo?akcyjn?,
??czenie, podzia? i przekszta?canie spó?ek,
Post?powanie w przedmiocie og?oszenia upad?o?ci,
Skutki og?oszenia upad?o?ci,
List? wierzytelno?ci,
Przepisy ogólne dotycz?ce post?powania restrukturyzacyjnego,
Poszczególne post?powania restrukturyzacyjne.

Na ko?cu ka?dej z cz??ci znajduje si? test wraz z odpowiedziami, dzi?ki któremu mo?esz sprawdzi? poziom zdobytej wiedzy.