Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi?zku z zapobieganiem i zwalczaniem przest?pczo?ci. Komentarz
Autorzy: Piotr Liwszic
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589994
Stron: 435
Kod ksi: BEKW-9870*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Komentarz stanowi opracowanie przepisów ustawy z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwi?zku z zapobieganiem i zwalczaniem przest?pczo?ci. Jego tre?? skoncentrowana jest na najcz??ciej pojawiaj?cych si? w?tpliwo?ciach oraz pytaniach dotycz?cych interpretacji i stosowania ustawy.

Autorzy, dzi?ki swojemu bogatemu do?wiadczeniu, w praktyczny sposób opisuj? zasady przetwarzania danych osobowych oraz przekazuj? czytelnikowi najistotniejsze w tym zakresie narz?dzia pracy.

Komentowana ustawa implementuje do polskiego porz?dku prawnego dyrektyw? Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez w?a?ciwe organy do celów zapobiegania przest?pczo?ci, prowadzenia post?powa? przygotowawczych, wykrywania i ?cigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylaj?c? decyzj? ramow? Rady 2008/977/WSiSW.

Ambicj? autorów jest uczynienie przepisów komentowanej ustawy zrozumia?ymi poprzez odwo?ywanie si? do przyk?adów wyja?niaj?cych omawiane przepisy, wydanych przez Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych decyzji, analogii wzgl?dem RODO oraz praktyki w tym zakresie. Dodatkow? warto?ci? niniejszej publikacji s? wzory dokumentów mo?liwe do wykorzystania podczas tworzenia lub doskonalenia wewn?trznego systemu ochrony danych osobowych.

Komentarz stanowi niezb?dne narz?dzie pracy dla wszystkich osób, które odpowiadaj? w swojej organizacji za nadzór nad systemem ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwi?zku z zapobieganiem i zwalczaniem przest?pczo?ci. Zawiera on propozycje rozwi?za? prawnych oraz mechanizmów s?u??cych zapewnieniu bezpiecze?stwa i zgodno?ci z prawem procesu przetwarzania danych osobowych oraz gwarantuj?cych realizacj? praw osób, których dane dotycz?.