Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks pracy. Komentarz
Autorzy: Wojciech Muszalski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589376
Stron: 975
Kod ksi: BEKW-2809/12*
Cena:
329.00 zł
Opis książki
Kolejne ju?, 12. wydanie ciesz?cego si? du?? popularno?ci? Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzgl?dniaj?c wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania si? poprzedniego wydania.

W publikacji szczegó?owo omówiono m.in.:

stosunek pracy,
wynagrodzenie za prac?,
czas pracy,
urlopy pracownicze,
bezpiecze?stwo i higiena pracy,
uk?ady zbiorowe pracy,
rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

Publikacja zawiera omówienie najnowszych zmian wynikaj?cych m.in. z ustawy z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z zapewnieniem stosowania rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730), która wskazuje kategorie danych osobowych, które s? niezb?dne do pozyskania przez pracodawc?, w zwi?zku z podejmowaniem przez niego dzia?a? przed zawarciem umowy o prac? oraz po jej zawarciu oraz reguluje kwesti? zgody takiej osoby do przetwarzania jej danych osobowych w celu podj?cia przez ni? pracy. Ustawa omawia ponadto kwesti? monitoringu, wprowadzaj?c regulacj? wy??czaj?c? mo?liwo?? monitorowania pomieszcze? zak?adowej organizacji zwi?zkowej.