Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo handlowe wyd.21
Autorzy: Andrzej Kidyba
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381587181
Stron: 1015
Kod ksi: BEKW-1101/21*
Cena:
99.00 zł
Opis książki


Ksi??ka w pog??biony sposób prezentuje ca?o?? problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzgl?dniaj?ce dorobek doktryny, orzecznictwo, zawieraj?ce elementy prawnoporównawcze.

Publikacja sk?ada si? z trzech cz??ci, z których:

pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotycz?ce m.in. poj?cia prawa handlowego, definicji przedsi?biorcy, zasad rejestrowania przedsi?biorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji);
druga przedstawia podmioty wyst?puj?ce w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spó?ki handlowe, spó?dzielnie, przedsi?biorstwa pa?stwowe, oddzia?y przedsi?biorców zagranicznych, instytucje not for profit;
trzecia zawiera ogólne informacje dotycz?ce kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawi?zywania stosunków, a tak?e opisy ró?nych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzeda?y konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu.