Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks post?powania cywilnego. Komentarz do ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.
Autorzy: Dariusz Szostek
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381588225
Stron: 610
Kod ksi: BEKW-7010*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Komentarz do zmiany omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks post?powania cywilnego oraz innych ustaw. Ustawa usprawnia post?powanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez s?dy cywilne – st?d wiele zmian dotyczy nowej organizacji pracy s?du oraz na?o?enia na strony – w tym pe?nomocników procesowych – nowych obowi?zków. Zobacz, jak wiele si? zmienia. Sprawd? szczegó?ow? tabel? >

G?ówne zalety publikacji:

zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowi?zuj?ce przepisy KPC zestawione zosta?y z przepisami zmienionymi,
wskazuje aspekty zwi?zane z elektronizacj? post?powania cywilnego w odniesieniu do np. dor?cze?, protoko?ów, czynno?ci dowodowych w post?powaniu cywilnym,
w sposób jasny wyja?nia podstawowe problemy zwi?zane ze stosowaniem nowych przepisów zarówno z punktu widzenia s?dziego, jak i pe?nomocnika procesowego,
wskazuje orzeczenia, które zachowuj? swoj? aktualno?? po wej?ciu w ?ycie zmian,
pozwala szybko wdro?y? si? w zakres zmian i oceni?, jakie s? konsekwencje wej?cia w ?ycie nowych przepisów z punktu widzenia s?dziego i pe?nomocnika procesowego,
doskona?e narz?dzie pracy dla s?dziów i pe?nomocników procesowych.