Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Post?powanie cywilne
Autorzy: Maciej Rzewuski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589567
Stron: 588
Kod ksi: BEKW-0663*
Cena:
65.00 zł
Opis książki


Publikacja zawiera kompleksow? analiz? przepisów reguluj?cych przebieg post?powania cywilnego, z uwzgl?dnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji wprowadzonej ustaw? z dnia 4 lipca 2019 r.

Ksi??ka w przejrzysty sposób opisuje ca?o?? problematyki z zakresu procedury cywilnej, z odwo?aniem si? do ugruntowanych, ale te? najnowszych pogl?dów przedstawicieli doktryny i judykatury. Przedstawiono w niej rewolucyjne rozwi?zania, jak wprowadzenie post?powania przygotowawczego, przeciwdzia?anie nadu?yciu prawa procesowego, powrót do odr?bnego post?powania w sprawach gospodarczych.

Opracowanie stanowi kanon wiedzy niezb?dnej ka?demu studentowi prawa. Nadto mo?e by? wykorzystane jako materia? dydaktyczny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych i u?yteczne kompendium wiedzy dla osób zajmuj?cych si? stosowaniem prawa cywilnego na co dzie?.

Ksi??ka zawiera zmiany wchodz?ce w ?ycie:

21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043),
8.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146),
7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

Publikacja zosta?a przygotowana przez profesorów i doktorów prawa reprezentuj?cych ró?ne o?rodki akademickie w Polsce, wykonuj?cych zawody: s?dziego, adwokata, radcy prawnego i mediatora.