Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo mi?dzynarodowe publiczne wyd.4
Autorzy: Jacek Barcik
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589734
Stron: 734
Kod ksi: BEKW-6208/4*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Podr?cznik „Prawo mi?dzynarodowe publiczne" omawia instytucje z zakresu prawa mi?dzynarodowego publicznego z licznymi odniesieniami do praktyki stosunków mi?dzynarodowych. Zawiera tak?e przyk?ady w postaci cytowa? aktów prawnych i orzecznictwa s?dów mi?dzynarodowych. Jego zadaniem jest poszerzanie wiedzy na temat procesów zachodz?cych we wspó?czesnym ?wiecie, zwi?zanych m.in. z globalizacj?.

Nawi?zano w nim równie? do najnowszych trendów w prawie mi?dzynarodowym m.in.:

Mi?dzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych,
Mi?dzynarodowego prawa karnego,
Zwalczania terroryzmu,
Rozwoju prawa organizacji mi?dzynarodowych,
Rozwoju systemów ochrony praw cz?owieka.

W publikacji omówiono zagadnienia dotycz?ce m.in.:

Podstawowych zasad prawa mi?dzynarodowego,
?róde? prawa mi?dzynarodowego,
Podmiotów prawa mi?dzynarodowego,
Mi?dzynarodowego prawa lotniczego i kosmicznego,
Ochrony praw cz?owieka w prawie mi?dzynarodowym,
Prawa mi?dzynarodowego karnego,
Prawa dyplomatycznego i konsularnego,
U?ycia si?y w stosunkach mi?dzynarodowych.